Privacyverklaring

Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt en/of die wij voor onze diensten ontvangen.

Onze dienstverlening

Wij geven advies over:

 • verzekeringen;
 • pensioen;
 • financieringen;
 • hypotheken.

Dat advies baseren wij op de wensen en behoeften van onze klanten. Ook helpen wij onze klanten bij het aangaan (bemiddeling) en onderhoud (beheer) van verzekeringen, pensioen, financieringen en hypotheken.

Voor een persoonlijk advies gaan wij met u in gesprek. Daarbij stellen wij u vragen. Deze vragen gaan bijvoorbeeld over:

 • uw kennis van geldzaken;
 • uw financiële situatie;
 • uw wensen en behoeften;
 • uw bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen.

Uw persoonsgegevens

Voor onze dienstverlening gebruiken wij gegevens van en over u. Die gegevens zijn uw naam, adres, inkomen of andere gegevens. Uiteraard gaan wij uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leest u hoe wij (en/of andere partijen) met uw gegevens omgaan.

 1. Waarom hebben wij uw gegevens nodig?
 2. Marketing
 3. Cookies
 4. Beveiliging
 5. Uw rechten
 6. Bewaartermijn
 7. Nieuwsbrief en contactformulier
 8. Verwerkers van persoonsgegevens
 9. Meldplicht datalekken
 10. Onze contactgegevens
 11. Aanpassen privacyverklaring
1. Waarom hebben wij uw gegevens nodig?

Wij vragen uw persoonsgegevens als u diensten zoals advies of producten afneemt. Wij gebruiken die persoonsgegevens als u (via onze bemiddeling) een overeenkomst sluit en/of als wij het beheer van deze overeenkomst voor u uitvoeren. Wij kunnen de gegevens ook gebruiken om onze dienstverlening aan u te verbeteren en de relatie met u te versterken.

Voor een advies of een bemiddeling nemen wij contact op met andere bedrijven of instanties. Dat zijn o.a.: verzekeraars, assuradeuren, serviceproviders, geldverstrekkers, banken, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen. Zij hebben vaak persoonlijke gegevens van u nodig:

 • om een offerte uit te brengen;
 • om een overeenkomst (via onze bemiddeling) met u te sluiten;
 • om een overeenkomst uit te voeren;
 • expertisebureaus gebruiken bijvoorbeeld uw contactgegevens en woongegevens om de waarde van uw woning te kunnen taxeren;
 • arbeidsdeskundigen gebruiken uw contactgegevens om bij een aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering contact met u op te nemen.

Als u ons opdracht geeft een offerte aan te vragen of te bemiddelen, geven wij persoonsgegevens van u door aan de betreffende instelling. Het gaat alleen om gegevens die echt nodig zijn om bepaalde werkzaamheden voor u te verrichten.

2. Marketing

Acadium Bastion heeft een website actief, te weten www.acadiumbastion.nl. Wij houden gegevens bij van iedereen die onze website bezoekt. Deze gegevens zijn: het IP-adres (een uniek nummer van uw computer, vergelijkbaar met uw telefoonnummer), het tijdstip van bezoek en de gegevens die de browser van de websitebezoeker meestuurt (cookies). Die gegevens kunnen wij gebruiken om te zien of de website goed functioneert.

Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor een betere dienstverlening. Of om de relatie met u te onderhouden en te versterken. Dit gebeurt bijvoorbeeld om u te informeren over financiële of fiscale veranderingen, nieuwe producten, relevante geldzaken en onze diensten.

Op onze website kunnen wij u vragen gegevens in te vullen. Dit doen wij om een vraag te kunnen beantwoorden of omdat u zich aanmeldt voor een dienst of service.

Wij delen deze gegevens niet met derden.

3. Cookies

Op onze website gebruiken wij cookies. Dat zijn kleine bestanden die door een internetpagina op uw computer of smartphone worden geplaatst. Dit gebeurt zodra u onze website bezoekt. Wij gebruiken deze cookies om onze website te verbeteren. Het gaat om de volgende gegevens:

 • de browser die u gebruikt (bijvoorbeeld Internet Explorer of Chrome)
 • het tijdstip en de duur van uw bezoek
 • welke pagina’s u bezoekt
 • foutmeldingen

Wij gebruiken geen tracking cookies. Dat zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. U kunt de op uw computer of smartphone geplaatste cookies verwijderen door ze binnen uw browsergeschiedenis te wissen.

4. Beveiliging

Wij gaan zeer zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom beschermen wij die gegevens. Hiervoor gebruiken wij technische en administratieve veiligheidsmaatregelen. Met deze maatregelen verkleinen wij het risico dat de gegevens verkeerd worden gebruikt. Wij willen hiermee verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging van de gegevens voorkomen. De veiligheidsmaatregelen kunnen bestaan uit: firewalls (hardware en/of software om de computer te beveiligen), encryptie van gegevens (coderen of versleutelen) en fysieke en administratieve controles voor toegang tot de data en servers. Als u denkt dat er misbruik is gemaakt van data, neem dan contact met ons op.

5. Uw rechten

Als u klant bent of een andere relatie met ons heeft, kunt u ons via info@acadiumbastion.nl vragen om uw persoonlijke gegevens in te zien en/of over te dragen. Als blijkt dat er fouten staan in die gegevens, dan kunt u ons per e-mail vragen de gegevens te corrigeren of te verwijderen.

Als u geen informatie van ons wilt over producten en onze diensten, dan kunt u dit eveneens via info@acadiumbastion.nl doorgeven. U krijgt dan geen informatie of nieuwsberichten meer van ons. Indien u gebruik maakt van het recht van overdracht van uw persoonsgegevens, dan gebeurt dit beveiligd en in een gangbaar computerbestand aan u of aan een door u aan te wijzen derde. Deze derde heeft overigens het recht het ontvangen van uw gegevens te weigeren.

Heeft u bezwaren tegen de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens? Laat het ons weten. Bent u niet tevreden met de manier waarop wij op uw vraag of klacht reageren? Dien dan een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

6. Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de werkzaamheden die wij voor u uitvoeren of wettelijk van ons wordt verlangd. Bij beëindiging van een verzekering, pensioen, financiering of hypotheek, vernietigen wij op termijn de persoonsgegevens die wij hiervoor van u hebben ontvangen. Voor eventuele juridische geschillen en in verband met de bewaartermijn vanuit de Wet op het financieel toezicht (Wft) vernietigen wij uw persoonsgegevens 7 jaar na het einde van een verzekering, pensioen, financiering of hypotheek.

7. Nieuwsbrief en contactformulier

Wij versturen nieuwsbrieven waarmee wij onze bestaande klanten informeren over hun financiële producten, onze diensten en relevante geldzaken. Daarvoor gebruiken wij het door u aan ons opgegeven e-mailadres. In elke nieuwsbrief staat een link waarmee u zich eventueel kunt afmelden.

Uw e-mailadres wordt na afmelding verwijderd uit de verzendlijst. Uw e-mailadres blijven wij bewaren om u te kunnen informeren over wijzigingen en ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor uw financiële situatie en uw (via onze bemiddeling afgesloten) financiële producten.

Als u het contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan bewaren wij de gegevens die u ons toestuurt. Dat doen wij zolang dat nodig is voor de beantwoording van uw vragen en de afhandeling van uw dossier. Indien het ingevulde contactformulier, de verstuurde e-mail of afhandeling van uw dossier vanuit de Wet op het financieel toezicht een bewaartermijn van uw gegevens noodzakelijk maakt, dan zullen wij uw gegevens langer bewaren.

Uiteindelijk zullen wij 7 jaar na het einde van een verzekering, pensioen, financiering of hypotheek deze gegevens vernietigen.

8. Verwerkers van persoonsgegevens

Acadium Bastion heeft verwerkingsovereenkomsten gesloten met externe organisaties (verwerkers) die onder de verantwoordelijkheid van Acadium Bastion persoonsgegevens verwerken.

Deze overeenkomsten zijn gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zonder onze toestemming mogen de verwerkers geen andere partijen (sub-verwerkers) inschakelen bij de uitvoering van de overeengekomen verwerking.

9. Meldplicht datalekken

Mocht ondanks al onze organisatorische en technische maatregelen onbedoeld en ongewenst persoonsgegevens verloren gaan dan wel in verkeerde handen terecht komen dan zullen wij binnen 72 uren een melding doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien het “datalek” gaat om gevoelige persoonsgegevens die u persoonlijk, financieel en economisch kunnen raken dan zullen wij u hierover informeren. Mocht dit niet lukken, dan zullen wij hiervan een openbare melding doen via de gezaghebbende media.

Wij houden een register bij waarin elk gemeld datalek wordt beschreven. Alle details en gevolgen voor de betrokkenen worden vastgelegd evenals de maatregelen die zijn genomen om herhaling te voorkomen.

10. Contactgegevens

Heeft u vragen over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan? Neem dan contact op via:

Hypotheekcentrum / Acadium Bastion

T.a.v. afdeling privacy
Steupelstraat 10
Telefoonnummer: 010 40 311 61
E-mailadres: privacy@acadiumbastion.nl
Website: www.hypotheekcentrum.nl

11. Aanpassen privacyverklaring

De privacywetgeving is in beweging. Acadium Bastion kan deze verklaring dan ook aanpassen aan de laatste stand van zaken of gewijzigde inzichten. U vindt op onze website steeds de actuele en geldende privacyverklaring. Wij raden u daarom aan deze verklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website.

Hoe kunnen we je verder helpen?